Новогригорівка, Арбузинський район, Миколаївська область

 

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторі" ного акта - проекту рішення   Новогригорівської сільської ради   " Про внесення змін   до рішення Новогригорівської сільської ради   від  12.12.2013 року N2 "Про затвердження ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Новогригорівської сільської ради"  Розробник - сільська рада

Проект  регуляторного акта передбачає;

-     приведення регуляторного акта у відповідність до норм чин­
ного законодавства;

-  забезпечення відповідних надходжень до  сільського бюджету;

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту ре-гуляторного акта становить

1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі за адресою: с, Новогригорівка Арбузинський район, Миколаївська область, вул. Леніна,25

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Новогригорівської сільської ради

"Про внесення змін   до рішення Новогригорівської сільської ради від 12.12.2013 року №2 «Про затвердження ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Новогригорівської сільської ради»(зі змінами)

1.Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шля­
хом регулювання                                .                      ,

У зв'язку із введенням у дію Закону України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економіч­ного зростання в Україні" від 27.03.2014 р. № 1166Л/ІІ виникає необхідність приведення у відповідність прийнятих норматив­но-правових актів.

Враховуючи вищевикладене, Новогригорівською сільською радою розроблено проект рішення "Про внесення змін до рішен­ня Новогригорівської сільської ради від 12.12.2013 року №2 "Про затвердження ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Новогригорівської сільської ради" ( зі змінами).

2.  Ціль регулювання

Основною метою розробки проекту рішення є приведення у відповідність з чинним законодавством України нормативнс-пра-вових актів органу місцевого самоврядування, а також забез­печення надходжень до селищного бюджету для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

3.  Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення
визначених цілей

Перша альтернатива – не приймати рішення сесії Новогригорівської сільської ради « Про внесення змін до рішення Новогригорівської  сільської ради від 12.12.2013 року № 2  «Про затвердження ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Новогригорівської сільської ради» - така альтернатива є не неприйнятною в зв’язку з тим, що встановлюється невідповідність діючого рішення сільської ради « Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014 року № 1166-VІІ.   

Друга альтернатива - приймати рішення, що забезпечить від­повідність його чинному законодавству України.

 

 

4.      Механізм, який пропонується застосувати для розв'язання
проблеми

Для розв'язання цієї проблеми даним рішенням вносяться зміни до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки .               

5.  Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей

Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягати­ме обов'язковому виконанню органом місцевого самоврядуван­ня, суб'єктами господарювання та громадянами.

6.  Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

Аналіз вигод та витрат.

Вид впливу

Сфери впливу

Інтереси громадян

Забезпечення умов соціальної захищеності територіальної громади населених пунктів селищної ради за рахунок надходжень до селищного

бюджету податку, у зв'язку  з приве­денням у відповідність норм

податкового законодавства.

Інтереси суб'єктів господарювання

Створення прозорого механізму ре­гулювання розмірів податку в рамках вимог податкового законодавства.

Інтереси

органів місцевого самоврядування

Забезпечення фінансової основи са­мостійності органів місцевого са­моврядування.

Витрати

Вигоди

Органи місцевого самоврядування

Витрати на проведення від-стежень результативності да­ного регуляторного акта та про­цедур з його опублікування.

Неухильне виконання вимог чинного законодавства.

Покращення соціального захисту малозахищених верств населення.

Суб'єкти господарювання

Затрати часу, необхідні для вивчення нормативно - право­вої бази з даного питання.

Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань оподаткування, які відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

Громадяни

Час, затрачений на вивчен­ня нормативно-правової бази з даного питання.

Отримання можливості задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

 

7,  Обґрунтування строку чинності проекту рішення

Строк чинності регуляторного акта обумовлений чинністю Існуючої правової бази вищого рівня та може бути переглянутий чи скасований при її зміні.

8.  Показники результативності регуляторного акта

  1. Обсяг надходжень від сплати податку на нерухоме май­
    но, відмінного від земельної ділянки до селищного бюджету.
  2. Ступінь інформованості платників даного податку щодо
    існування даного регуляторного акта.

,9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Результативність рішення буде відстежуватися за даними Арбузинського відділення Южноукраїнської ОДПІ Головного уп­равління Міндоходів в Миколаївській області.

Базове відстеження результативності акта проводиться після набрання чинності регуляторним актом або окремих його положень.

Повторне відстеження результативності акта буде прове­дено через рік після набрання ним чинності.

Періодичне відстеження результативності акта проводити­меться через три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження в разі, якщо даний регуляторний акт не буде відмінено до зазначеного періоду.

Сільський голова                                  Т.І.Воронцова

                                                                                  11.12.2014 року

НОВОГРИГОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Про внесення змін  до рішення Новогригорівської сільської ради від 12.12.2013 року N2 "Про затвердження ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Новогригорівської сільської ради" (зі  змінами)

Керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України "Про міс­цеве самоврядування в Україні", статтею 69 Бюджетного кодек­су України, Законом України "Про запобігання фінансової катас­трофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" сільськаа рада

 ВИРІШИЛА:

1, Внести зміни «Про затвердження ставки податку на нерухоме май­но, відмінне від земельної ділянки на території Новогригорівської сільської ради», затвердженого рішенням ХХХІІ позачергової сесії Новогригорівської сільської ради шостого скликання від 12 грудня 2013 року № 2

(зі змінами):

- після слів, "що перебувають у власності" доповнити слова­ми "фізичних осіб або";

- слова "житлова площа" в усіх відмінках замінити словами "загальна площа" у відповідному відмінку.

2.   Оприлюднити дане рішення на сайті Новогригорівської сільської ради та Арбузинської районної ради.

3. Рішення сільської ради направити до Арбузинського відді-, лення Южноукраїнської ОДПІ Головного управління Міндоходів в Миколаївській   області.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постій­ну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінан­сів, агропромислового комплексу та земельних питань.

Сільський голова                             Т.І.ВоронцоваСоздан 23 дек 2014  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 

Интернет реклама

Баннер